kestävä kehitys

kestävämpi ympäristö syntyy yhteistyössä

Rakennushankkeiden valinnat tehdään suurilta osin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Arkkitehtisuunnittelijoina olemme asiakkaidemme tukena tekemässä kestävämpiä valintoja jo alkumetreiltä.

kysy minulta lisää

Pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA

Sara Nieminen

Ota yhteyttä

kestävä suunnittelu on kokonaisvaltaista suunnittelua

Rakentamisen vaikutus ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden katoon on merkittävä. Rakentaminen ja rakennukset kuluttavat noin 50 % luonnonvaroista, noin 40 % jalostamattomasta energiasta ja tuottavat noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 30 % jätteestä (lähde: YM). Arkkitehtipalvelulla pyrimme aktiivisesti tunnistamaan kestävän rakentamisen kokonaisuutta. Rakentamiseen tarvitaan kipeästi ratkaisuja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta, kiertotalouden toteutumista, uusiutuvan energian käyttöä ja energian säästöä sekä vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

laadukas arkkitehtuuri on pitkäikäistä

Rakennuksen elinkaareen suhteutettuna rakennus tuottaa suurimman rasitteensa rakentamisen hetkellä, ns. hiilipiikin (lähde Säynäjoki, Heinonen, Junnila). Kestävin ratkaisu on siis pitää rakennettu ympäristö mahdollisimman pitkään käytössä. Arkkitehtisuunnittelun ikiaikaiset periaatteet toimivat pohjana kestävälle arkkitehtuurille: käytännöllinen, muuntuva, rakenteellisesti toimiva ja kaunis arkkitehtuuri kestää aikaa.

Arkkitehtipalvelulla kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme luoda arkkitehtonisesti laadukasta, pitkäikäistä ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kestävää arkkitehtisuunnittelua.

kestävämpi ympäristö syntyy yhteistyössä, hanke kerrallaan

Rakennushankkeiden valinnat, myös ympäristömme kannalta, tehdään suurilta osin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Arkkitehtisuunnittelijoina olemme asiakkaidemme tukena tekemässä kestävämpiä valintoja jo alkumetreiltä.

Yhdessä voimme vähentää liiallista raaka-aineiden, energian ja luonnonympäristön kulututusta ja luoda kestävää, pitkäikäistä ja arkkitehtonisesti laadukasta rakennettua ympäristöä.
Olemme jo muun muassa tutkineet kiertotalousratkaisuita ja materiaalien uudiskäyttöä. Olemme myös toteuttaneet suunnitteluohjeen elinkaaripäivityksen ja suunnitelleet ympäristösertifioituja kohteita kuten RTS-ympäristöluokiteltuja ja LEED-luokiteltuja rakennuksia. 

Suunnittelupöydällämme on ollut erilaisia puurakennuksia kuten hirsikouluja, CLT-rakenteisia kerrostaloja ja puurakenteisia tilaelementtikerrostaloja. Suunnittelukohteissamme on toteutettu energiansäästöratkaisuja ja uusiutuvan energian ratkaisuja. Suunnittelemme myös tilojen muuntojoustavuutta niin kuin esimerkiksi rakenteellisesti yhdisteltäviä asuntoja ja pilari-palkkirunkoisia tiloiltaan joustavia toimitiloja, asuntoja ja kouluja. Erityisesti koulujen suunnittelussa ratkomme lisäksi tilojen monikäyttöisyyttä ja yhteiskäyttötiloja kuten muuntuvat opetustilat sekä päivä- ja iltakäytön vaihtelu. 

 

kestävän kehityksen erillispalvelut

Kestävä arkkitehtuuri on monilta osin osa ihan jokapäiväistä arkkitehtisuunnitteluamme. Tätä niin sanottua kestävän suunnittelun perustasoa kehitämme koko ajan kouluttamalla tekijöitämme kestävän arkkitehtuurin osalta.  

Kehitämme jatkuvasti myös syvällisempiä ja mitallistetumpia tapoja seurata ja vertailla kokonaisvaltaista kestävyyttä arkkitehtuurissa. Tällä hetkellä tarjoamme kestävän arkkitehtisuunnittelun erillispalveluina elinkaariarviolaskentaa ja suunnitteluohjeiden elinkaaripäivityksiä. 

elinkaariarviot eli vähähiilisyyslaskenta

Tietomallipohjaisella vähähiilisyyslaskennalla voimme laskea ja vertailla eri suunnitteluratkaisuiden hiilidioksidipäästöjä ja löytää asiakkaillemme ympäristöystävällisempiä, mahdollisimman vähän hiilidioksidikuormaa aiheuttavia suunnittelukokonaisuuksia. Käytämme laskennassa One Click LCA -ohjelmistoa. 

Räätälöimme laskentalaajuuden ja laskennan ajankohdan projektikohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Voimme esimerkiksi vertailla ja parantaa materiaaliratkaisuja jo valituista materiaalilähtökohdista tai voimme ottaa laskennan laajemmin ohjaavaksi tutkimalla esimerkiksi massoittelun ja eri runkomateriaalien vaikutusta jo suunnittelun alkumetreistä lähtien. 

suunnitteluohjeen päivitys

Kokonaisvaltaisen kestävyystarkastelun läpikäynyt, kuvallinen ja järjestelmällisesti taulukoitu suunnitteluohje on oiva tapa tuoda kestävän rakentamisen arvot jokaiseen suunniteltavaan kohteeseen. 

Voimme toteuttaa suunnitteluohjeen ihan alusta tai tehdä kestävyystarkastelua ja päivitystä olemassa olevaan suunnitteluohjeeseen. Olemme muun muassa päivittäneet olemassa olevaa suunnitteluohjetta tutkimalla kestävyyttä pitkäikäisyyden, kestävän elämäntavan ja materiaalien hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Räätälöimme kestävyystarkastelun, suunnitteluohjeen sisällön ja ulkoasun aina asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.